Wyniki - zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2023

I. Zamawiający:
Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo
NIP 582-160-78-00

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie przy ulicy Olsztyńskiej, Morskiej oraz Elbląskiej.
Prosimy o podanie w ofercie ceny netto za jednorazowy wywóz nieczystości stałych ze wszystkich podanych lokalizacji.

1. Wykonawca będzie opróżniał pojemniki na odpady będące własnością Zamawiającego z miejsc wskazanych poniżej i transportował je do Zakładu Utylizacji Odpadów przy ul. Mazurskiej w Elblągu.
2. Koszty zagospodarowania odpadów na składowisku ponosi Zamawiający w/g wagi i cennika ZUO.
3. Wskazane ilości pojemników są orientacyjne. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zarówno w ilościach jak i pojemności w zależności od zapotrzebowania.
4. Wywóz stałych odpadów z terenu cmentarzy komunalnych:
- cmentarz komunalny przy ul. Olsztyńskiej – 4 szt. pojemników o poj. 1,1 m3
- cmentarz komunalny przy ul. Elbląskiej – 18 szt. pojemników o poj. 1,1 m3.
- cmentarz komunalny przy ul. Morskiej – 10 szt. pojemników o poj. 1,1 m3.
5. Opróżnianie i wywóz odpadów z pojemników nastąpi tylko na zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 24 godzin z pominięciem dni świątecznych i wolnych od pracy.
6. Wykonawca każdorazowo uprzątnie miejsce wokół pojemników po ich opróżnieniu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi własnymi środkami transportowymi.

III. Warunki udzielenia zamówienia:
Warunkiem udzielenia zamówienia jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonania działalności, stanowiącej przedmiot zamówienia – odpowiednie dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023.0.1469 t.j.), zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.0.1587 t.j.).
Kopie tych dokumentów Wykonawca winien przedłożyć w ofercie poświadczając je własnoręcznym podpisem.
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz pojazdy przeznaczone do odbioru i transportu odpadów komunalnych, których rodzaj i ilość zapewni realizację przedmiotu zamówienia.

IV. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmowa, posiadać datę sporządzenia, adres oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz czytelny podpis Wykonawcy.
2. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zaproszenia;
2) parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zaproszenia;
3) dokumenty z pkt III niniejszego zaproszenia.
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@zgkbraniewo.pl, pocztą, kurierem bądź osobiście na adres: Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo w terminie do dnia 29.12.2023 r. do godziny 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
4. Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostanie na stronie www.zgkbraniewo.pl.

VI. Kryteria wyboru ofert
100 % najniższa cena netto za jednorazowy wywóz nieczystości ze wszystkich lokalizacji (cmentarzy komunalnych na terenie miasta Braniewa).

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej oraz telefonicznie.

VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 55 644 29 02 oraz adresem e-mail: cmentarze@zgkbraniewo.pl.

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO:
1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych Wykonawcy w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, a także podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, przy czym zasady przetwarzania tych danych oraz związane z tym uprawnienia Wykonawcy zawiera polityka prywatności opublikowana na stronie internetowej BIP: https://www.zgkbraniewo.pl/polityka-prywatnosci-1
2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do pozyskania przez Wykonawcę lub przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający będzie ich administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt7 „RODO” a Wykonawca podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.
3. Wykonawca zapewnia, że dysponuje i przez okres obowiązywania umowy będzie dysponował środkami technicznymi i organizacyjnymi o których mowa w art. 32 RODO, wystarczającymi do zapewnienia adekwatnego stopnia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych, odpowiadającego ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych, do aktualnych wymagań prawnych.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie
Data utworzenia:2023-12-18
Data publikacji:2023-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Jastrzębska-Przybysz
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kowalski
Liczba odwiedzin:726

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-01-02 00:00:00Łukasz KowalskiInformacja o wyborze ofertyWyniki - zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie