Wyniki - ogłoszenie o konkursie na kierownicze stanowisko Głównego Księgowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2023

I. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):
Gmina Miasto Braniewo - Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo.

II. Określenie stanowiska:
Główny Księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie.

III. Wymagania niezbędne:
Kandydatem na stanowisko Głównego Księgowego może być osoba, która zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022.1634 t. j.):

1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

2. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3. Nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwa; przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Nie był/a karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289).

5. Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętność ich stosowania.

6. Spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,


IV. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych na stanowisku księgowego – minimum 2 lata.
2. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej ora zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
3. Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań samorządowych jednostek budżetowych na szczeblu gminy.


V. Zakres obowiązków i wykonywanych zadań na stanowisku Głównego Księgowego:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki;
2. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych;
3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5. Dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych;
6. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych;
7. Opracowanie wewnętrznych dokumentów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie rachunkowości;
8. Kontrola windykacji należności;
9. Opracowanie projektu planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;
10. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji majątku;
11. Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży , sporządzanie deklaracji i JPK VAT.
12. Przygotowanie analiz, sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych i finansowych ( bilansu, RZiS, zestawienia zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej) oraz innych bieżących informacji;
13. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.


VI. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. List motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko, na które jest nabór.
2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych.
9. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przedkładane kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem składającego kandydata. Dokumenty wytworzone przez kandydata na potrzeby naboru składane w oryginale muszą być każdorazowo podpisane czytelnie przez kandydata.


VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Czas pracy: pełny wymiar.
2. Praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku.
3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie.
4. Termin rozpoczęcia pracy: 4 maja 2023 r.


VIII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 0 % .


IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego można składać do dnia 26 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1 lub przesłać pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego.

2. Oferty, które wpłyną do Zakładu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do ZGK.


X. Pozostałe informacje:
1. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane, a te, które nie będą spełniały wymagań formalnych zostaną odrzucone.
2. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione indywidualnie o terminie kolejnego etapu naboru - rozmowie kwalifikacyjnej- telefonicznie.
3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie - zakładka BIP.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie
Data utworzenia:2023-04-12
Data publikacji:2023-04-12
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Jastrzębska-Przybysz
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kowalski
Liczba odwiedzin:1574

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-05-08 08:50:39Łukasz KowalskiWyniki konkursu (dodanie załącznika)Wyniki - ogłoszenie o konkursie na kierownicze stanowisko Głównego Księgowego
2023-05-05 00:00:00Łukasz KowalskiWyniki konkursuWyniki - ogłoszenie o konkursie na kierownicze stanowisko Głównego Księgowego