Wyniki - zapytanie ofertowe na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Elbląskiej w Braniewie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2023

Gmina Miasto Braniewo - Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Elbląskiej w Braniewie – przygotowanie kwater pod miejsca grzebalne ziemne oraz części drogi dojazdowej”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kwatery XI do celów grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Elbląskiej w Braniewie.
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, jednak Zamawiający dopuszcza zmiany po wymaganej wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

II. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od 04.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

III. Wymagania względem Wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

IV. Oferta zawierać powinna:
1. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Podpisany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3.
3. Kosztorys ofertowy.

V. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa cena.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć na adres Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Rzemieślniczej 1, 14-500 Braniewo lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zgkbraniewo.pl do dnia 27.04.2023 r.

VII. Warunki płatności:
21 dni od dnia złożenia faktury w sekretariacie ZGK po dokonaniu odbioru potwierdzonym protokołem zdawczo - odbiorczym.

VIII. Informacji o zamówieniu udziela:
Sylwia Micka tel. 55 644-29-02/666 042 005
lub e-mail: cmentarze@zgkbraniewo.pl / zielen@zgkbraniewo.pl

IX. Informacja RODO:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). ** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

X. Postanowienia końcowe:
1. Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, może przeprowadzić negocjację z Wykonawcami, którzy złożyli dwie najkorzystniejsze oferty.
3. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem (e-mailem) o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie
Data utworzenia:2023-04-12
Data publikacji:2023-04-12
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Jastrzębska-Przybysz
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kowalski
Liczba odwiedzin:591