Wyniki - zapytanie ofertowe na wymianę okien w lokalach mieszkalnych (2023)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT

Gmina Miasto Braniewo - Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: “Wymianę okien w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa”.

I. Przedmiot zamówienia
1. Wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi w lokalach mieszkalnych polega na:
- demontażu starych okien i parapetów wraz z utylizacją,
- montażu nowych okien, parapetów i nawietrzników ciśnieniowych do każdego okna,
- obróbka zamontowanych okien i parapetów.
2. Wymiary okien i parapetów mają jedynie charakter przybliżony, kształt i podział okien określono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Przed złożeniem oferty Wykonawca obowiązany jest wykonać własny pomiar okien i parapetów. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna K 1,1 – 1,3.

II. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania usługi: do 29.12.2023 r.

III. Wymagania względem Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

IV. Oferta zawierać powinna
1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. Podpisany egzemplarz wzoru umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

V. Kryterium wyboru oferty
100 % najniższa cena

VI. Miejsce i termin składania oferty
Ofertę należy złożyć w siedzibie biura Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1 lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zgkbraniewo.pl do dnia 09.10.2023 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Warunki płatności:
21 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie biura Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie po każdorazowym wykonaniu prac na poszczególnych lokalach oraz podpisaniu protokołu odbioru.

VIII. Informacji o zamówieniu udziela
Majster d/s technicznych Pan Jacek Gawryś pod nr tel. 55 644 29 02, tel. kom. 512 176 480 lub e mail: techniczny@zgkbraniewo.pl 

IX. Postanowienia końcowe:
1. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, może przeprowadzić negocjację z Wykonawcami, którzy złożyli dwie najkorzystniejsze oferty.
5. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie
Data utworzenia:2023-09-25
Data publikacji:2023-09-25
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Jastrzębska-Przybysz
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kowalski
Liczba odwiedzin:1144